Realizacja projektu dobiegła końca!

Operacja pn. „Modernizacja sceny widowiskowej w Królowej Górnej” to zadanie publiczne pomyślnie
zrealizowane przez Stowarzyszenie Dolina Królówki w ramach większego projektu grantowego pn.
Oferta kulturalna LGD „Korona  Sądecka” mającego na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury kulturalnej oraz zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD. Projekt
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37 002,00 zł, w tym 29 600,00 zł ze środków unijnych, zaś
pozostała kwota pokryta została z wkładu własnego.

Scena widowiskowa, po dziesięciu latach jej użytkowania, znów odzyskała atrakcyjny wizerunek, nie
zagraża już bezpieczeństwu jej użytkowników oraz jest zabezpieczona na przyszłość przed
negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Dzięki polepszeniu infrastruktury obiektu można było bez obaw zorganizować występy sceniczne
podczas wydarzenia kulturalnego „XII Świętojanki w Dolinie Królówki”. Wcześniej stan podłogi,
tudzież uszkodzone schody i jezdnia pochylna nie gwarantowały pełnego bezpieczeństwa artystom
występującym na deskach sceny, szczególnie zespołom tanecznym.

Przeprowadzone prace obejmowały:

 • częściową wymianę podłogi na scenie,
 • wymianę stopni schodowych z desek na stalowe z kraty ocynkowanej,
 • wymianę nawierzchni jezdnej pochylni dla osób niepełnosprawnych z desek na kratę stalową,
 • wykonanie ścianki osłonowej przeciwdeszczowej umożliwiającej łatwy demontaż,
 • malowanie zniszczonych elementów drewnianych obiektu.
  Zmodernizowana scena widowiskowa z pewnością posłuży do wielu szlachetnych przedsięwzięć,
  zarówno tych o lokalnym zasięgu, jak i tych będących efektem zacieśnienia współpracy z podmiotami
  zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych. Przyczyni się tym samym do rozwoju
  społecznej aktywności w obszarze kultury i do poprawy jakości życia mieszkańców. Organizowane
  dotychczas przez Stowarzyszenie wydarzenia kulturalne pokazały dobitnie, iż jest zapotrzebowanie
  na tego typu przedsięwzięcia, a scena widowiskowa pełni kluczową rolę w tym względzie.

Dodaj komentarz